Obchodné Podmienky a Podmienky Používania

1. Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky je Monika Krajčírová (ďalej Prevádzkovateľ), Na Kalvárii 18, 811 04, Bratislava.

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webové stránky canisandjoy.eu

2. Webové stránky

2.1 Webové stránky canisandjoy.eu sú verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a ich používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na tieto webové stránky a ich používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním.

3. Užívateľský obsah

3.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zdieľať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

3.2 Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

3.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov na stránke pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

3.4 Prevádzkovateľ kontroluje obsah uvedený na stránke zverejnený Užívateľmi.

4. Duševné vlastníctvo/autorské práva

4.1. Prevádzkovateľ dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

4.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov a príspevkov na canisandjoy.eu len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

4.3 Každý užívateľ používaním stránok canisandjoy.eu prehlasuje, že:

nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít,

nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít,

nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia,

v prípade, ak má záujem o použitie fotografií zo stránok canisandjoy.eu, kontaktuje Prevádzkovateľa na info@canisandjoy.eu s prosbou o povolenie použitia a zariadi sa podľa odpovede.

5. Porušenie autorských práv, alebo iných práv

5.1 Materiály na stránkach canisandjoy.eu sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránok canisandjoy.eu predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky. 

5.2 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránkach zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na info@canisandjoy.eu a bezodkladne napravíme chybu.

6. Obsah na našich serveroch

6.1 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojmi Prevádzkovateľa canisandjoy.eu.

6.2 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nasledovaním a zariadením sa podľa Obsahu. Užívateľ sa môže riadiť týmto Obsahom na vlastné riziko.

7. Odkazy

7.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

7.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky. Spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

8. Práva a povinnosti Užívateľa

8.1 Užívateľ je oprávnený prezerať si a preberať materiály zo stránok canisandjoy.eu iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v Podmienkach používania. 

8.2 Užívateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z týchto stránok na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránkach canisandjoy.eu, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s Prevádzkovateľom zakázané. 

8.3 Užívateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.

8.4 Užívateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.

8.5 Užívateľ nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet Užívateľa pri porušení hociktorého z bodov týchto podmienok.

8.6 Užívateľ má právo sa zapojiť do diskusie na tému článkov. Má právo vyjadriť slobodne svoj názor, či už pozitívny alebo negatívny. Nesmie však slovne útočiť (t.j. urážať, používať nadávky, vyvolávať spory) na ostatných Užívateľov a na Prevádzkovateľa. Má právo vyjadriť svoj názor k téme a nie k osobe.

8.7 Užívateľ berie na vedomie, že na canisandjoy.eu sa nesmie a nechce správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nebude akceptovať komentáre a príspevky, ktoré:

– propagujú násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

– obsahujú erotický obsah,

– propagujú detskú pornografiu,

– propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

– využívajú priamo alebo skrytou formou academy.canisandjoy.eu na reklamu tretej strany,

– uvádzajú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte.

9. Služby A Produkty

9.1 Pod službami sa rozumejú Osobné/Online Konzultácie, Tréningy, Semináre, Školenia, Tábory, Vystúpenia alebo Spolupráca s médiami.

9.2 Pod produktami sa rozumejú Digitálne Kurzy, Digitálne Príručky, Webináre a Ebooky.

9.3 Užívateľ platí za tréningy v hotovosti pred tréningom, pokiaľ sa vyslovene nedohodne dopredu inak s Prevádzkovateľom. V prípade zrušenia tréningu menej ako 24 hodín pre začiatkom je Užívateľ povinný uhradiť plnú sumu Prevádzkovateľovi. Pokiaľ sa toto opakuje, Prevádzkovateľ má právo zaradiť Užívateľa na čiernu listinu a zablokovať mu prístup k Službám.

9.4 V prípade omeškania platby za splátku bude užívateľovi zaslaná finálna upomienka 3 dni po splatnosti faktúry. V prípade, ak na túto upomienku nebude užívateľ reagovať do dvoch pracovných dní a nezabezpečí včasnú úhradu splátky, budú mu odobraté prístupy bez nároku na vrátenie peňazí. 

9.5 Ak nie je uvedené inak, platnosť konzultácie je 1 rok odo dňa zakúpenia. Po tomto čase nárok na konzultáciu zaniká.

10. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

10.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

10.2 Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

10.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť Newsletter Užívateľa, najmä pri nedodržiavaní Podmienok používania stránok canisandjoy.eu.

11. Reklamačný poriadok

11.1 V prípade nespokojnosti zákazníka s digitálnym kurzom má právo zákazník do 30 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie (aj email) a za splnenia nižšie uvedených podmienok od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.

11.2 Zákazník stráca právo na odstúpenie v prípade, ak a) digitálny kurz "použil" alebo b) nezaplatil splátku ani po finálnej upomienke.

11.3 Digitálny produkt sa považuje za "použitý", ak si zákazník pozrie viac ako 30% video materiálu, alebo využije službu Osobná Konzultácia. V takomto prípade stráca zákazník právo na odstúpenie od digitálneho kurzu.

11.4 Zákazník je takisto oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy fyzického tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

11.5 Na uznanie reklamácie musí byť fyzický tovar, ktorý si praje zákazník vrátiť, nepoškodený, bez známok používania a zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy.

12. Opakované platby

Nebaví Vás neustále kontrolovať maily a faktúry?

Chcete mať členstvo vo Facebookovej VIP skupine stále funkčné bez prerušenia? 

Potom sú opakované platby práve pre Vás.

Ušetríte si zbytočnú administratívu a vyhnete sa chybám pri zadávaní platobných údajov. Vaše členstvo vo Facebookovej VIP skupine tak bude stále funkčné bez toho, aby ste museli kontrolovať jeho expiráciu. Opakované platby Vás navyše k ničomu nezaväzujú, kedykoľvek ich môžte ukončiť.

12.1 Základné Pojmy

Predajcom je Monika Krajčírová, Na Kalvárii 18, 81104 Bratislava.

Zákazníkom je osoba čerpajúca služby dodávané Predajcom.

Službou sa rozumie Členstvo vo Facebookovej Canis & Joy Academy VIP Skupine.

Opakovanými platbami sa rozumejú platby za Službu automaticky strhávané z platobnej karty Zákazníka.

12.2 Pravidlá Opakovaných Platieb

S týmito pravidlami opakovaných platieb je Zákazník zoznámený pri objednávaní Služby, poprípade v emaily s faktúrou za zakúpenú Službu. 

Zaplatením služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas na autorizáciu použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané služby v ďalších obdobiach.

Súhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpania služby, alebo kým nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť zákazníka.

Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Ak dôjde k zmene parametrov služby (napr. obdobie), budú zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené tiež parametre opakovaných platieb (cena služby a perióda platby), o ktorých bude zákazník upovedomený vopred.

7 dní pred každým automatickým strhnutím platby z karty bude zákazník e-mailom informovaný o objednanej službe, jej cene a termíne strhnutia platby. Súčasťou e-mailu bude pred-faktúra za objednanú službu.

Po každom automatickom strhnutí platby bude zákazník o vykonanej platbe vyrozumený e-mailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.

V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazníkovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Najmä ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.

Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než ktorá bola používaná dovtedy (napr. v situácii, keď dôjde k expirácii karty). To vykoná tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Link na zaplatenie bude mať v maily, ktorý chodí 7 dní pred automatickým predĺžením služby. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodnej karty.

Zákazník môže opakované platby kedykoľvek ukončiť kontaktovaním zákazníckej podpory predajcu (e-mailom na adrese info@canisandjoy.eu).

Opakované platby sú technicky zabezpečované platobnou bránou spoločnosti Stripe, Inc. ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovávanie online platieb.

13. Zmena pravidiel

13.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, taktiež služby a produkty webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.