Podmienky pre používateľov webovej stránky

Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1 Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky je: Canis & Joy (ďalej len „Prevádzkovateľ“, "Canis & Joy"). Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky, využíva daný mediálny priestor na reklamu a preberá zodpovednosť za webovú stránku počas trvania platnosti dohody.

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.canisandjoy.eu (ďalej len „Užívateľ“).

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka www.canisandjoy.eu je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach www.canisandjoy.eu.

2.3 Aby Užívateľ mohol webovú stránku www.canisandjoy.eu využívať, musí najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými pravidlami a podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasí, nesmie túto Službu využívať.

3 Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov

3.1 Momentálne nie sú na stránkach canisandjoy.eu zbierané osobné údaje. V sekcii Ozvi sa zbierame krstné meno a email a ostatné údaje, ktoré nie sú klasifikované ako osobné.

3.2 Používateľ môže dobrovoľne vyplniť dotazník na Ozvi sa mi stránke a kontaktovať tak prevádzkovateľa.

4 Užívateľský obsah

4.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zdielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

4.2 Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

4.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov na stránke pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke zverejnený Užívateľmi.

5 Duševné vlastníctvo/autorské práva

5.1. Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka canisandjoy.eu nezodpovedá za fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

5.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov a príspevkov na canisandjoy.eu len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

5.3 Každý užívateľ používaním stránok canisandjoy.eu prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:
nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít,
nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít,
nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia,
v prípade, ak má záujem o použitie fotografií zo stránok canisandjoy.eu, kontaktuje Prevádzkovateľa na info@canisandjoy.eu s prosbou o povolenie použitia a zariadi sa podľa odpovede.

6 Porušenie autorských práv, alebo iných práv

6.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na info@canisandjoy.eu a bezodkladne napravíme chybu.

7 Obsah na našich serveroch

7.1 Stránky canisandjoy.eu a Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojmi Prevádzkovateľa canisandjoy.eu.

8 Odkazy

8.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

8.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky. Spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

9 Práva a povinnosti Užívateľa

9.1 Užívateľ berie na vedomie, že na canisandjoy.eu a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie: - Propagovať násielie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sicálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, - Odosielať príspevky s erotickým obsahom,
- Propagovať detskú pornografiu,
- Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
- Využívať priamo alebo skrytou formou canisandjoy.eu na reklamu tretej strany,
- Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlié správy o treťom subjekte.

10 Práva a povinnsoti Prevádzkovateľa

10.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

10.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

10.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

11 Zmena pravidiel

11.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

12 Cookies

12.1 Na stránke www.canisandjoy.eu sú používané nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení):

12.2 Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ používaním tejto stránky. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

12.3 Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. Informácie zozbierané pomocou cookie poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

12.4 Partnerom je spoločnosť Google. Naša spoločnosť využíva službu spoločnosti Google s názvom Google Analytics, v rámci ktorej sme zatiaľ neimplementovali inzertné funkcie. Inzertné funkcie služby Google Analytics môže užívateľ jednoducho deaktivovať.
Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach.

12.5 Užívateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám.